Đề thi JLPT Năm 2012

Đề thi JLPT năm 2012 [su_tabs] [su_tab title=”N1” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””][/su_tab] [su_tab title=”N2” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””] Từ vựng- Kanji [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012N2tu-vung-chu-han.pdf”] Ngữ pháp [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012N2-ngu-phap.pdf”] Đọc hiểu [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012N2-dokkai.pdf”] Nghe hiểu 問題1 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q1.mp3″] 問題2 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q2.mp3″] 問題3 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q3.mp3″] 問題4 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q4.mp3″] 問題5 [su_audio url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/N2Q5.mp3″] [su_document url=”https://cuocsongnhatban.com/wp-content/uploads/2018/11/de-thi-mau-2012-N2-choukai.pdf”] Đáp án [su_document